ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ TIME LAPSE

Πρόκειται για σύγχρονο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει ειδικό μικροσκόπιο μέσα στον επωαστικό κλίβανο, με δυνατότητα συχνής, συνεχούς φωτογράφισης του γενετικού υλικού, όπου τα ωάρια, ζυγώτες, έμβρυα ή βλαστοκύστες επωάζονται από την ωοληψία έως την εμβρυομεταφορά τους ή την κρυοσυντήρηση τους. Τα δεδομένα από την φωτογράφιση καταγράφονται, επεξεργάζονται και αναλύονται από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, που χειρίζονται οι εμβρυολόγοι και τόσο οι παρατηρήσεις, όσο και η εμπειρία τους καταλήγουν στην ασφαλέστερη επιλογή των πιο δυναμικών εμβρύων να επιφέρουν εγκυμοσύνη.