ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (PGD)

Είναι ο έλεγχος για συγκεκριμένες γενετικές και χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα έμβρυα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά θα γεννηθούν χωρίς κληρονομικές ασθένειες. Γίνεται βιοψία των εμβρύων είτε την 3η ημέρα (στο στάδιο των 8 κυττάρων), με αφαίρεση 1-2 κυττάρων-βλαστομεριδίων, είτε την 5η-6η ημέρα (στο στάδιο βλαστοκύστης), με αφαίρεση 5-6 ΤΕ κυττάρων τροφοεκτοδέρματος και τα εν λόγω κύτταρα αποστέλλονται για γενετική ανάλυση. Ακολουθεί είτε άμεσα η διαδικασία της εμβρυομεταφοράς, αφού δίδεται στο ζευγάρι το αποτέλεσμα της γενετικής ανάλυσης και φωτογραφία των μεταφερομένων εμβρύων, είτε προηγείται κρυοσυντήρηση και έπειτα εμβρυομεταφορά όταν η γενετική ανάλυση καθυστερεί. Πλεονάζοντα έμβρυα κρυοσυντηρούνται.